Skip to main content

1. Prevádzkovateľ a Užívateľ webstránky- Základné ustanovenia.

1.1. Prevádzkovateľ webstránky
Mirin spol. s r. o.
Námestie 1. mája 28
90301 Senec
IČO: 35830743

(ďalej len Prevádzkovateľ)

1.2. Užívateľ webstránky je akákoľvek plnoletá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a vedome alebo nevedome navštívi webstránku, má záujem o služby a/alebo informácie, nachádzajúce sa na webstránke Prevádzkovateľa. Používateľ používaním webstránky bez výhrad akceptuje všetky Všeobecné podmienky prevádzkovania webstránky: dermafresh.sk (ďalej len VPP) a zaväzuje sa ich dodržiavať bez akýkoľvek výhrad. (Ďalej len Používateľ)

1.3. Internetová online webstránka: dermafresh.sk
(Ďalej len webstránka.)

2. Pravidlá Používania

2.1. Prístup do všetkých zón na webstránke a využívanie jeho informácií alebo služieb sú podmienené najmä úplným a bezvýhradným súhlasom so znením týchto VPP formou vytvorenia „cookies“.

2.2. Pri online rezervácií na webstránke Používateľ poskytne o sebe aktuálne a pravdivé údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne č. a vek potrebné na jeho rezerváciu podľa formulára, ktoré sa následne budú používať pri komunikácii s ním a pri objednávaní na služby. Údaje uvedené v rezervačnom formulári je Používateľ povinný v prípade ich zmeny sám v čo najkratšom čase aktualizovať. Ak sa údaje uvádzané Používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne akákoľvek pochybnosť o ich pravdivosti, rovnako to platí aj v prípade nekorektného využívania webstránky zo strany Používateľa, má Prevádzkovateľ webstránky právo na okamžité zrušenie jeho rezervácie a vymazanie údajov bez akejkoľvek výzvy a náhrady. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu či nepriamu škodu, ktorá môže Používateľovi vzniknúť v dôsledku používania webstránky, rezervácie alebo zrušenia rezervácie, ani z dôvodu nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených Používateľom.

2.3. Používateľ je oprávnený využívať služby webstránky iba pre svoju osobnú potrebu, v prípade neplnoletej osoby alebo nespôsobilej na právne úkony môže použiť webstránku jej zákonný zástupca alebo iná osoba oprávnená za Používateľa konať.

2.4. Všetky služby a informácie na webstránke sú poskytované Používateľom bezplatne, pokiaľ nie je uvedené inak. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nie je zodpovedný za akékoľvek prípadné škody spôsobené Používateľovi používaním webstránky a taktiež ani v nasledovných prípadoch:
A/ nefunkčnosťou technológií, softvérov, alebo nedostupnosťou z dôvodu poškodenia softvéru alebo hardvéru alebo treťou osobou,
B/ nefunkčnosťou, úplnou alebo čiastočnou nedostupnosťou služby,
C/ výpadkom konektivity alebo nedostupnosťou siete internet,
D/ v prípade výpadku elektrickej energie,
E/ akoukoľvek inou príčinou, alebo následkom používania služby,
F/ zásahom vyššej moci/živelná pohroma, krádež, útok na systém a podobne.

2.5. Rezervácia termínu a užívanie webstránky je dobrovoľné a Používateľ má právo svoju rezerváciu kedykoľvek zrušiť, alebo služby webstránky nevyužívať.

3. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Používateľa

3.1.Používateľ vyhlasuje, že v žiadnom prípade sa nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo akokoľvek inak klamlivo a nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou pri využívaní webstránky a využívať služby pod inou identitou.

3.2. Používateľ vyhlasuje a súhlasí, že pri využívaní webstránky bude striktne dodržiavať všetky platné všeobecno-záväzné právne predpisy platné v Slovenskej Republike.

3.3. Používateľ vyhlasuje, že nebude v žiadnom prípade využívať služby webstránky v rozpore so všeobecne zaužívanými zásadami morálky a etiky.

3.4. Používateľ sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiadny výhražný, škodlivý, nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky orientovaný obsah, ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej neznášanlivosti, alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia Slovenskej Republiky, alebo akýkoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy.

3.5. V prípade porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného vo VPP alebo porušením všeobecno-záväzných právnych predpisov platných v SR v súvislosti s použitím webstránky sa Používateľ vystavuje možnosti trestnoprávneho postihu.

3.6. Prevádzkovateľ neschvaľuje Používateľovi žiadnu komunikáciu, alebo údaje, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý text alebo materiál, ktorý je súčasťou takejto komunikácie, ktorému napomohlo napomohlo využívanie webstránky Prevádzkovateľa.

3.7. Používateľ súhlasí, že nebude žiadnym spôsobom vedome alebo nevedome inštalovať alebo distribuovať súbory prostredníctvom webstránky, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný softvér alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača kohokoľvek alebo webstránky.

3.8. Používateľ nemôže zasahovať do sietí alebo narúšať siete spojené so službami webstránky

3.9. Používateľ nemôže používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nemôže pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku webstránky, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú táto webstránka ponúka.

3.10. Používateľ nemôže vyvíjať žiadnu činnosť vedúcu k nezmyselnej, zbytočnej a neprimerane veľkej sieťovej alebo procesorovej záťaži na technológii Prevádzkovateľa.

3.11. Rezerváciou termínu a prístupom k službe Používateľ vyjadruje svoj súhlas, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky pre prístup k službe ako sú: roboty, skripty, agenti alebo iné programové a automatizované prostriedky a to v žiadnom prípade.

3.12. Prevádzkovateľ môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť Používateľovi prístup k službe, pokiaľ pri prevádzke porušil akýkoľvek bod týchto VPP alebo ak vzniklo podozrenie porušenia týchto podmienok, a to bez akejkoľvek náhrady. Zrušenie prístupu je výlučne na rozhodnutí Prevádzkovateľa, bez povinnosti túto skutočnosť oznamovať alebo zdôvodňovať Používateľovi.

4. Autorské práva

4.1. Design, značka, meno webstránky a jeho kompletný obsah včítane obsahu vytvoreného Používateľom sú výlučným vlastníctvom Prevádzkovateľa a jeho dodávateľov. Kopírovanie a následné zverejnenie akejkoľvek obrazovej, textovej alebo zdrojovej časti obsahu webstránky alebo zdrojového kódu je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa.

5. Ukončenie používania služby

5.1. Ukončenie služby Prevádzkovateľom: Prevádzkovateľ môže zrušiť Používateľovu rezerváciu okamžite z akýchkoľvek dôvodov a bez akejkoľvek náhrady, predovšetkým pri porušení týchto VPP webstránky. Používateľ nemá žiadny právny nárok na rezerváciu termínu na webstránke alebo jeho využívanie a o jeho rezervácií alebo jej zrušení rozhoduje v plnej miere Prevádzkovateľ. Zrušenie rezervácie je výlučne na rozhodnutí Prevádzkovateľa, bez povinnosti túto skutočnosť oznamovať alebo zdôvodňovať Používateľovi.

5.2. Ukončenie používania služby Používateľom: Používanie služby môže Používateľ ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí alebo namieta niečo proti akémukoľvek ustanoveniu týchto VPP webstránky alebo ich neskoršej modifikácii, je povinný bezodkladne ukončiť používanie služby a zrušiť svoju rezerváciu. Zároveň Užívateľ zašle Prevádzkovateľovi žiadosť o zrušenie rezervácie e-mailom alebo online, kde uvedie svoje údaje (meno). Po overení identity Používateľa, Prevádzkovateľ zruší jeho rezerváciu.

6. Ustanovenia o Ochrane osobných údajov

6.1. Prostredníctvom webstránky získava Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb (Používateľov a klientov) výlučne za účelom poskytovania vyššie špecifikovaných služieb t.j. rezervácie termínu Používateľa na webstránke. Počas spracúvania osobných údajov sú k údajom zadaným pri rezervácií na webstránke postupne doplnené údaje vyplývajúce z používania webstránky, tvoriace profil Používateľa tzv. „cookies“ Používateľa t.j. dátovo malé súbory zasielané spolu s web stránkou zo servera do internetového prehliadača Používateľa. Úlohou „cookies“ je uchovanie nastavení Používateľa, ktoré vykonal na webstránke.

6.2. Prevádzkovateľ v súlade so stanoveným účelom spracúvania osobných údajov vyhlasuje, že zhromažďované a systematicky spracúvané osobné údaje nebudú ďalej: poskytované a sprístupňované tretím stranám alebo iným neoprávneným osobám, zverejňované, predmetom cezhraničného prenosu ani využívané za iným účelom ako vymedzujú ustanovenia týchto VPP. K uvedeným spracovateľským operáciám Prevádzkovateľ pristúpi len v prípade, že mu to bude ukladať osobitný zákon alebo sa bude domáhať svojich právom chránených záujmov.

6.3. Prevádzkovateľ webstránky sa zaväzuje získané osobné údaje chrániť a zachovávať o nich mlčanlivosť. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom riadne poučených oprávnených osôb a na základe písomného poverenia aj prostredníctvom sprostredkovateľov

6.4. Ak Používateľ nechá svoje osobné údaje voľne prístupné pre ostatných návštevníkov webstránky, nepovažuje sa to za porušenie ochrany osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa. Používateľ pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov vyhlasuje, že bol riadne oboznámený s podmienkami spracúvania ním poskytnutých osobných údajov a to predovšetkým v rozsahu § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej len zákon o ochrane OÚ) a bezvýhradne s nimi súhlasí.

6.5. Používateľ vyjadrením súhlasu s týmito VPP zároveň dáva Prevádzkovateľovi dobrovoľný súhlas so spracúvaním ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu a v zmysle zásad a podmienok, ktoré definujú tieto VPP. V prípade, že dôjde k zmenám vo VPP a Používateľ s nimi nebude z pohľadu spracúvania osobných údajov súhlasiť, je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. Po odvolaní súhlasu je zrušenie predbežne rezervovaných termínov vykonané s okamžitou platnosťou a je nevratné. Osobné údaje budú po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo s týmito VPP, po vysporiadaní si vzájomných záväzkov a uplynutí archivačnej lehoty, z informačného systému prevádzkovateľa bezodkladne zlikvidované.

6.6. Práva dotknutej osoby (Používateľa alebo klienta) definované zákonom o ochrane OÚ:

1.Právo dotknutej osoby vyžadovať prístup k spracúvaným osobným údajom
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:
a)potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b)vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane OÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona o ochrane OÚ je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania,
c)vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala jej osobné údaje na spracúvanie,
d)vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e)opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f)likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
g)likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h)blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1) vyššie, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

2.Právo dotknutej osoby uplatniť námietky
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti doručenej Prevádzkovateľovi namietať voči:
a)spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b)využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane OÚ (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c)poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane OÚ (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

Okrem vyššie uvedeného má dotknutá osoba možnosť na základe písomnej žiadosti doručenej Prevádzkovateľovi alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať:
a)voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane OÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia;
b)nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Prevádzkovateľ prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a)písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane OÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b)osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c)u sprostredkovateľa Prevádzkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 62 a nasl. zákona o ochrane OÚ. Účelom takéhoto konania je zistiť, či postupom Prevádzkovateľa alebo jeho sprostredkovateľa došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a v prípade zistenia nedostatkov, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne sankciu za porušenie zákona.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba (definovaná v § 166 Občianskeho zákonníka).

Prevádzkovateľ je povinný vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa časti 1 písm. a) až c), e) až h) vyššie a podľa časti 2 vyššie bezplatne. Žiadosť dotknutej osoby podľa časti 1 písm. d) vyššie vybaví Prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť akúkoľvek žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj Úradu, akékoľvek obmedzenie práv podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane OÚ.

7. Osobitné ustanovenia k rezervácii termínu prostredníctvom webstránky

7.1. Používateľ realizuje rezerváciu termínu prostredníctvom webstránky na základe elektronickej objednávky zverejnenej na webstránke. Objednávkou na webstránke Používateľ objednáva seba ako klienta alebo inú osobu ktorú zastupuje ako klienta, na vykonanie konkrétnej objednane služby. Pri vypĺňaní elektronickej objednávky uvedie Používateľ svoje telefónne číslo, meno, priezvisko, email a vek.

7.2. Rezervácia sa stáva platnou jej riadnym vyplnením (v súlade s ustanoveniami týchto VPP) a jej odoslaním prostredníctvom webstránky za predpokladu, že Používateľ obdržal prostredníctvom webstránky na svoj kontaktný mail uvedený v rezervačnom formulári potvrdenie zvoleného termínu. Objednávka je platná do potvrdeného termínu rezervácie služby, alebo do zrušenia objednávky Používateľom.

7.3. Používateľ, ktorý má rezervovaný termín, je povinný sa dostaviť včas.

8. Záverečné podmienky a ustanovenia

8.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na webstránke. Zmena je platná a účinná a pre Používateľa záväzná dňom zverejnenia na internetovej stránke dermafresh.sk. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto VPP Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

8.2. Prevádzkovateľ a Používateľ bez výhrad vyhlasujú, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania dermafresh.sk. a jeho služieb sa riadia aktuálnym znením VPP a ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecno-záväzných právnych predpisov platných na území SR

8.3 Tieto VPP nadobúdajú platnosť dňa: 01.03.2023. Prevádzkovateľ si vyhradzuje tieto VPP kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Akákoľvek zmena alebo úpravy VPP je účinná vo vzťahu ku všetkým Používateľom zverejnením zmeny alebo úpravy VPP na internetovej stránke dermafresh.sk.

v Senci dňa 01.03.2023